Bez kategorii

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 29 marca 2020r.

28. Marzec, 2020Bez kategorii, OgłoszeniaMożliwość komentowania V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 29 marca 2020r. została wyłączona

1/ Dziękuję rodzinie p. Michalskich za sprzątnięcie kościoła.
2/ Bóg zapłać za ofiary, które wpłynęły na konto naszej parafii.
3/ Z dniem 25 marca 2020r. ograniczamy do odwołania sprawowanie Eucharystii i innych obrzędów religijnych z udziałem wiernych (w dni powszednie i niedziele) do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. W tygodniu Msze św. o godz.6.30, 18.00 i 18.30 z wyjątkiem piątku i soboty. Prosimy o uczestnictwo wyłącznie osoby zamawiające intencje mszalne. Prosimy Was zatem o wyrozumiałość i zaufanie.
4/ Prosimy o skorzystanie z dyspensy, której udzielił Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda, Metropolita Białostocki. Zachęcamy do korzystania z transmisji Mszy św. poprzez środki masowego przekazu i przyjmowania Komunii Świętej Duchowej.
5/ Transmisja on-line Mszy św. oraz nabożeństw, na żywo z naszego kościoła będzie dostępna na naszej stronie internetowej pod adresem:

http://www.swkrzysztofbialystok.pl/transmisja-on-line/

Oraz na naszym facebook-u, link do profilu:

https://www.facebook.com/parafiazawady/

6/ Nabożeństwa Pasyjne dostępne on-line (Droga Krzyżowa w piątki po Mszy św. o godz. 18.00, a Gorzkie Żale w niedziele po Mszy św. o godz. 10.00).
7/ Kancelaria parafialna : Kontakt telefoniczny 515 022 093 również e-mail redakcja@swkrzysztofbialystok.pl
8/ Msza święta za chorych i oddalenie epidemii – 30 marca (poniedziałek), o godz. 18.30
9/ Służymy posługą w konfesjonale w tygodniu w godzinach 8.00 – 9.00 i 17.00 – 18.00, i od 18.30 do 19.00, a w niedziele 9.00 – 9.30; 13.00 – 13.30; 17.00 – 17.30
10/ Informacja do mieszkańców Osowicz i Sielachowskich. Osoby, które z różnych względów nie mogą przybyć do kościoła, a chcą skorzystać z Sakramentu Pokuty będą mogły to uczynić na terenie rekreacyjnym (boisko) w Osowiczach 4 kwietnia (sobota) od godz. 10.00 po uprzednim umówieniu się telefonicznie nr tel. 515 022 093
11/ Kościół pozostaje otwarty codziennie w godzinach od 8.00 do 19.00 wyłącznie na prywatną adorację i osobiste spotkanie z Bogiem.
12/ Prosimy o pokój serca, solidarność i wzajemną pomoc.
13/ Bóg zapłać Damianowi Niemyjskiemu i Mateuszowi Tymińskiemu za zaangażowanie i przygotowanie transmisji Mszy świętych oraz nabożeństw z naszego kościoła.
14/ Informujemy, że kościół nasz objęty jest monitoringiem
15/ Kochani! Modlimy się za Was, oddajemy Bogu i opiece Matki Bożej i św. Krzysztofa.
16/ Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Księdza Arcybiskupa Metropolity Białotockiego

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA METROPOLITY BIAŁOSTOCKIEGO ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA CZYNNOŚCI LITURGICZNYCH W STANIE EPIDEMII

Czcigodni i Drodzy Kapłani!

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z sytuacji, w jakiej znalazła się ludzkość na całym świecie z powodu epidemii koronawirusa. Doświadczenie innych krajów uczy, że jakiekolwiek pobłażanie pandemii niesie ze sobą dramatyczne skutki zarówno w ilości osób zakażonych, jak i w przerażającej liczbie zgonów.
Wobec tak wielkiego zagrożenia wszyscy musimy zachować ostrożność i zdrowy rozsądek. W konsekwencji trzeba ograniczyć liczbę wiernych uczestniczących w zgromadzeniach religijnych według aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych. W oparciu o Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br., Dekret i Notę Penitencjarii Apostolskiej z dnia 19 marca br. oraz Wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla Biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach

w Archidiecezji Białostockiej wprowadzam następujące zarządzenia:

1. Zgodnie z kan. 87 §1 KPK, przedłużam dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 19 kwietnia br. na zasadach określonych w dekrecie z dnia 13 marca br.
Od dnia 25 marca w każdej Mszy św. lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem, oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, powinny to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Na drzwiach kościoła należy umieścić stosowną informację, jednocześnie przekazując ją wiernym drogą internetową.
Jeśli przewidziano Mszę św. koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających, należy rozważyć odprawienie każdej z intencji w osobnej celebracji. Praktyka ta nie jest możliwa w dniach Triduum Paschalnego.
W domach zakonnych w celebracjach Mszy św. i nabożeństwach pasyjnych mogą uczestniczyć jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób przychodzących z zewnątrz.
Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób obowiązuje również podczas liturgii pogrzebowej. Należy ją ograniczyć do jednej, tj. III stacji na cmentarzu. Uczestniczy w niej najbliższa rodzina (Obrzędy pogrzebu, s. 176). Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację tę może poprzedzić procesja od bramy cmentarza. W pogrzebie nie mogą uczestniczyć osoby objęte kwarantanną. Po nabożeństwie na cmentarzu należy zaprosić rodzinę na odprawienie Mszy św. pogrzebowej w kościele lub ustalić jej późniejszy termin.
Tak jak do tej pory, wiernych zachęcam do uczestnictwa we Mszy św., rekolekcjach wielkopostnych i innych nabożeństwach za pośrednictwem środków społecznego przekazu. W ciągu dnia kościoły mają pozostawać otwarte dla indywidualnej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu.
2. Należy stworzyć wiernym możliwość do spowiedzi indywidualnej. Chociaż właściwym miejscem sprawowania sakramentu pojednania jest konfesjonał, to w obecnych warunkach sakrament ten można sprawować poza konfesjonałem, np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii, w sali katechetycznej, w biurze parafialnym lub w innym godnym miejscu, pozwalającym na zachowanie prywatności i zasad bezpieczeństwa.
Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można umówić się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź.
Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź.
Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach należy zorganizować dni skupienia z nabożeństwami pokutnymi i indywidualną spowiedzią.

3. Nie wolno w sposób nieuprawniony korzystać z rozgrzeszenia ogólnego (por. normy zawarte w Obrzędach Pokuty dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich, wyd. 2, Katowice 2010, n. 39). Nie jest też możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Zakazana jest publiczna spowiedź z indywidualnych grzechów.

4. Należy przypomnieć wiernym, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie, przynosi także przebaczenie grzechów śmiertelnych. Ma on jednak zawierać w sobie mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe.
Zawsze należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny. (Załącznik nr 1).

5. Należy wyjaśnić wiernym, że w wykładni trzeciego przykazania kościelnego: „Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię św.”, Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej (26.02.2020) do Niedzieli Trójcy Świętej (7.06.2020).

6. Prawo kanoniczne dopuszcza przyjmowanie Komunii św. do ust i na rękę. Jeśli część wiernych przyjmuje Komunię św. na rękę, a część do ust, jest wskazane, aby obu grupom Komunii św. udzielali różni szafarze lub też by osoby przyjmujące Komunię św. do ust przyjmowały ją po osobach przyjmujących Komunię św. na rękę. Wiernych przyjmujących Komunię św. na rękę zachęca się, by uprzednio, w miarę możliwości, zdezynfekowali sobie dłonie.
Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, wiernym, którzy indywidualnie poproszą o udzielenie Komunii św. poza liturgią, należy to uczynić zgodnie z przewidzianym obrzędem (por. Komunia Święta i kult Tajemnicy Eucharystycznej poza Mszą św., Katowice 1985, s. 16-36), z wyjątkiem:
• Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym,
• Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.
7. Sakrament chrztu św. należy sprawować z zachowaniem środków ostrożności co do kontaktu bezpośredniego. Zgodnie z przepisami liturgicznymi może on być sprawowany poza Mszą św., w obecności najbliższej rodziny. Zgodnie z tradycją Kościoła chrzest katechumenów może mieć miejsce również w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Organizacja Triduum Sacrum

W związku z ograniczeniem zgromadzeń religijnych do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę, należy przypomnieć wiernym, że uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota) nie jest nakazane, a zatem nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się z zaciągnięciem grzechu. Dlatego zachęcam wszystkich wiernych naszej Archidiecezji do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła w celebracji Świętego Triduum za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu, w tym serwisu internetowego Archidiecezji ArchiBial.pl i kanału YouTube ArchiBial Media.

1. Wielki Czwartek:
a) Msza św. Krzyżma odbędzie się bez udziału kapłanów. Święte oleje do przekazania wszystkim parafiom będzie można odebrać w późniejszym czasie. Do tego czasu korzystamy nadal z Olejów pobłogosławionych przed rokiem. W przypadku ich braku, nowo pobłogosławione Oleje można będzie odebrać przy katedrze (sala n. 12) w Wielki Piątek w godz. 10.00-12.00. Odnowienie przyrzeczeń kapłańskich odbędzie się w późniejszym terminie.
b) We Mszy św. Wieczerzy Pańskiej opuszcza się obrzęd umywania nóg i procesję do ołtarza wystawienia. Najświętszy Sakrament ma być przechowywany w tabernakulum. W tym roku nie organizuje się ołtarza wystawienia, tzw. ciemnicy.

2. Wielki Piątek:
a) Liturgia Wielkiego Piątku we wszystkich parafiach powinna rozpocząć się o godz. 15.00. Obecni na liturgii adorują Krzyż przez przyklęknięcie. Do wezwań Modlitwy Powszechnej należy dołączyć specjalną intencję za chorych, zmarłych, znajdujących się w sytuacji zagubienia (por. Missale Romanum, s. 314, n. 13). (Załączniki nr 2 i 3).
b) Na zakończenie Liturgii Męki Pańskiej, Najświętszy Sakrament przenosi się do Grobu Pańskiego i wystawia do indywidualnej adoracji. Rozpoczyna się Nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego.

3. Wielka Sobota:
a) Zachęca się do korzystania z możliwości indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim.
b) Nie organizuje się tradycyjnego święcenia pokarmów. Pobłogosławienia pokarmów dokonują wierni w domach przed śniadaniem wielkanocnym, zgodnie z księgą Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, t. 2, Katowice 2001, nn. 1347-1350; (Załącznik nr 4). Tekst tego obrzędu należy podać na stronie internetowej parafii, ewentualnie powielić i wyłożyć w kościele; będzie on zamieszczony również na stronie internetowej Archidiecezji.
c) Jeśli zaistnieje konieczność poświęcenia wody na prośbę wiernych, czynimy to indywidualnie. Nie święcimy wody w celu pozostawienia jej w dużym pojemniku w kościele lub przed kościołem.
4. Niedziela Zmartwychwstania:
a) W celebracji Wigilii Paschalnej, przy Liturgii światła należy pominąć rozpalanie ogniska oraz zapalanie świec wiernych. W praktyce, liturgię rozpoczynamy w prezbiterium, gdzie po zapaleniu paschału przechodzi się bezpośrednio do Orędzia Wielkanocnego (Exsultet). Potem następuje Liturgia Słowa. W czasie Liturgii chrzcielnej należy opuścić Litanię do Wszystkich Świętych i Błogosławieństwo wody chrzcielnej a tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne (por. Missale Romanum, s. 371, n. 55). Pomija się pokropienia wiernych wodą święconą. Odmawia się modlitwę powszechną. Potem następuje Liturgia Eucharystyczna.
b) W Wigilię Paschalną i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie święci się wody i w związku z tym nie używa się pokropień. Nie ma też procesji rezurekcyjnej.

Pozostałe zarządzenia
1. Zostaje odwołany Dzień Młodzieży zaplanowany na sobotę 4 kwietnia br.
2. Zostaje odwołany Zjazd Paschalny w sobotę 18 kwietnia br.
3. Informacje w sprawie udzielania sakramentu bierzmowania i Pierwszych Komunii św. w parafiach zostaną podane po Świętach Wielkanocnych.
4. Urzędy archidiecezjalne, w tym kurialne będą zamknięte do odwołania. Sprawy pilne będą załatwiane drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem poczty.

Powyższe zarządzenie należy umieścić w gablotach, na stronach internetowych i w parafialnych portalach społecznościowych.

Drodzy Kapłani,
Wyrażam Wam moją ogromną wdzięczność za posługę w trudnych okolicznościach epidemii, a wszystkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Ufam, że to nieznane nam doświadczenie wiary, zaowocuje jeszcze większym pragnieniem spotkania z Jezusem Chrystusem oraz ożywieniem naszej wiary.
Proszę też o modlitwę w intencji chorych oraz tych, którzy na różne sposoby walczą z epidemią koronawirusa. Zmarłych niech Pan przyjmie do swojej chwały.

Wszystkich otaczam modlitwą i z serca Wam błogosławię.

Abp Tadeusz Wojda SAC METROPOLITA BIAŁOSTOCKI

ŻAL DOSKONAŁY W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

Częścią Tradycji Kościoła katolickiego jest przekonanie, że „żal doskonały”, czyli taki, który przeżywamy ze względu na miłość do Boga, połączony z pragnieniem spowiedzi, gdy tylko będzie to możliwe. Skutkuje on odpuszczeniem grzechów ciężkich.
Katechizm Kościoła Katolickiego naucza: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości» (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (nr 1452).

JAK WZBUDZIĆ AKT ŻALU DOSKONAŁEGO?
W sytuacji, gdy nie ma możliwości wyznania grzechów przed kapłanem, należy:
1) wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia sakramentu pokuty (z postanowieniem przystąpienia do niego przy najbliższej okazji);
2) zrobić rachunek sumienia i w odniesieniu do wykrytych grzechów postanowić nie popełniać ich w przyszłości (jak w ramach przygotowania do spowiedzi sakramentalnej);
3) wzbudzić w sobie żal za popełnione grzechy ze względu na miłość do Boga – tak uczciwie, jak tylko potrafimy; można wypowiedzieć formułę: „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu” albo przeczytać np. Psalm 51(50);
4) przyjąć sobie jakiś czyn pokutny w ramach pokuty za grzechy;
5) przyjąć Komunię św. (sakramentalnie lub duchowo).

JAK PRZYJMOWAĆ KOMUNIĘ DUCHOWĄ?

Sobór Trydencki (1551) naucza: „Odnośnie do korzystania z tego świętego sakramentu ojcowie nasi słusznie i mądrze rozróżnili trzy sposoby jego przyjmowania. Uczyli, że: jedni przyjmują go tylko sakramentalnie, jak grzesznicy; inni tylko duchowo, mianowicie ci, którzy w pragnieniu spożywając ów podawany niebiański chleb – żywą «wiarą, która działa przez miłość» – odczuwają jego owoc i pożytek; inni wreszcie przyjmują go zarówno sakramentalnie, jak i duchowo” (Sobór Trydencki, Dekret o Najświętszym Sakramencie Eucharystii, r. 8).

1. W czasie transmisji Mszy św.
Należy uczestniczyć w liturgii, słuchając i odpowiadając, biorąc udział w śpiewach. Trzeba odłożyć wtedy na bok wszystkie inne sprawy. W czasie udzielania Komunii św. trzeba wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia Jezusa Eucharystycznego i sakramentalnego zjednoczenia z Nim. Można wypowiedź słowa modlitwy, na przykład proponowanej poniżej, a także przedłużyć Komunię duchową na czas dziękczynienia po Mszy św., odmawiając inne modlitwy, zwłaszcza Akty uwielbienia czy Litanię do Serca Pana Jezusa.

2. Poza transmisją Mszy św.
W sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia Komunii św. poprzez spożycie Ciała/Krwi Pańskiej, można wzbudzić pragnienie przyjęcia Komunii i powiedzieć o nim Bogu w dowolnej formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem. Skutkuje to faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu. Poza transmisją Mszy św. warto zacząć od aktu pokuty, rozważenia czytań z dnia, a przed aktem Komunii duchowej odmówić modlitwę Pańską oraz „Panie, nie jestem godzien…”.

MODLITWA KOMUNII DUCHOWEJ WEDŁUG PAPIEŻA FRANCISZKA

Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł. Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie! Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci. Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję. Amen.

ODPUST ZUPEŁNY DLA DOTKNIĘTYCH KORONAWIRUSEM I POZOSTAŁYM WIERNYM

Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca
Świętego postanowiła o udzieleniu odpustu wiernym dotkniętym chorobą
CoVID-19, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, także w modlitwie, o nich się
troszczą. Odpust zupełny udzielany jest wiernym dotkniętym przez
koronawirusa, poddanym reżimowi kwarantanny w szpitalach lub we własnych
domach.

By otrzymać odpust należy odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu,
uczestniczyć we Mszy poprzez środki masowego przekazu lub po prostu
pomodlić się. „Powinno być to połączone z wolą spełnienia zwykłych
warunków odpustu, czyli przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej,
komunii świętej oraz odmówienia modlitwy według intencji Ojca Świętego,
kiedy to stanie się możliwe” – czytamy w dekrecie.

Penitencjaria Apostolska udziela pod tymi samymi warunkami odpustu
zupełnego tym wiernym, którzy będą modlić się w intencji ustania
epidemii i umocnienia tych, którzy cierpią z jej powodu oraz w intencji
zbawienia wiecznego zmarłych w wyniku zarażenia koronawirusem.

PROSIMY WAS O MODLITWĘ:

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości
do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz
na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu
regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły,
zbawienia i pocieszenia.
Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich
rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i
wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby,
ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i
Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.Maryjo, Uzdrowicielko
chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA METROPOLITY BIAŁOSTOCKIEGO ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA CZYNNOŚCI LITURGICZNYCH W STANIE EPIDEMII

21. Marzec, 2020Bez kategorii, OgłoszeniaMożliwość komentowania ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA METROPOLITY BIAŁOSTOCKIEGO ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA CZYNNOŚCI LITURGICZNYCH W STANIE EPIDEMII została wyłączona

Czcigodni i Drodzy Kapłani!

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z sytuacji, w jakiej znalazła się ludzkość na całym świecie z powodu epidemii koronawirusa. Doświadczenie innych krajów uczy, że jakiekolwiek pobłażanie pandemii niesie ze sobą dramatyczne skutki zarówno w ilości osób zakażonych, jak i w przerażającej liczbie zgonów.
Wobec tak wielkiego zagrożenia wszyscy musimy zachować ostrożność i zdrowy rozsądek. W konsekwencji trzeba ograniczyć liczbę wiernych uczestniczących w zgromadzeniach religijnych według aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych. W oparciu o Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br., Dekret i Notę Penitencjarii Apostolskiej z dnia 19 marca br. oraz Wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla Biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach

w Archidiecezji Białostockiej wprowadzam następujące zarządzenia:

1. Zgodnie z kan. 87 §1 KPK, przedłużam dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 19 kwietnia br. na zasadach określonych w dekrecie z dnia 13 marca br.
Od dnia 25 marca w każdej Mszy św. lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem, oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, powinny to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Na drzwiach kościoła należy umieścić stosowną informację, jednocześnie przekazując ją wiernym drogą internetową.
Jeśli przewidziano Mszę św. koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających, należy rozważyć odprawienie każdej z intencji w osobnej celebracji. Praktyka ta nie jest możliwa w dniach Triduum Paschalnego.
W domach zakonnych w celebracjach Mszy św. i nabożeństwach pasyjnych mogą uczestniczyć jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób przychodzących z zewnątrz.
Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób obowiązuje również podczas liturgii pogrzebowej. Należy ją ograniczyć do jednej, tj. III stacji na cmentarzu. Uczestniczy w niej najbliższa rodzina (Obrzędy pogrzebu, s. 176). Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację tę może poprzedzić procesja od bramy cmentarza. W pogrzebie nie mogą uczestniczyć osoby objęte kwarantanną. Po nabożeństwie na cmentarzu należy zaprosić rodzinę na odprawienie Mszy św. pogrzebowej w kościele lub ustalić jej późniejszy termin.
Tak jak do tej pory, wiernych zachęcam do uczestnictwa we Mszy św., rekolekcjach wielkopostnych i innych nabożeństwach za pośrednictwem środków społecznego przekazu. W ciągu dnia kościoły mają pozostawać otwarte dla indywidualnej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu.
2. Należy stworzyć wiernym możliwość do spowiedzi indywidualnej. Chociaż właściwym miejscem sprawowania sakramentu pojednania jest konfesjonał, to w obecnych warunkach sakrament ten można sprawować poza konfesjonałem, np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii, w sali katechetycznej, w biurze parafialnym lub w innym godnym miejscu, pozwalającym na zachowanie prywatności i zasad bezpieczeństwa.
Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można umówić się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź.
Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź.
Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach należy zorganizować dni skupienia z nabożeństwami pokutnymi i indywidualną spowiedzią.

3. Nie wolno w sposób nieuprawniony korzystać z rozgrzeszenia ogólnego (por. normy zawarte w Obrzędach Pokuty dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich, wyd. 2, Katowice 2010, n. 39). Nie jest też możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Zakazana jest publiczna spowiedź z indywidualnych grzechów.

4. Należy przypomnieć wiernym, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie, przynosi także przebaczenie grzechów śmiertelnych. Ma on jednak zawierać w sobie mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe.
Zawsze należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny. (Załącznik nr 1).

5. Należy wyjaśnić wiernym, że w wykładni trzeciego przykazania kościelnego: „Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię św.”, Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej (26.02.2020) do Niedzieli Trójcy Świętej (7.06.2020).

6. Prawo kanoniczne dopuszcza przyjmowanie Komunii św. do ust i na rękę. Jeśli część wiernych przyjmuje Komunię św. na rękę, a część do ust, jest wskazane, aby obu grupom Komunii św. udzielali różni szafarze lub też by osoby przyjmujące Komunię św. do ust przyjmowały ją po osobach przyjmujących Komunię św. na rękę. Wiernych przyjmujących Komunię św. na rękę zachęca się, by uprzednio, w miarę możliwości, zdezynfekowali sobie dłonie.
Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, wiernym, którzy indywidualnie poproszą o udzielenie Komunii św. poza liturgią, należy to uczynić zgodnie z przewidzianym obrzędem (por. Komunia Święta i kult Tajemnicy Eucharystycznej poza Mszą św., Katowice 1985, s. 16-36), z wyjątkiem:
• Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym,
• Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.
7. Sakrament chrztu św. należy sprawować z zachowaniem środków ostrożności co do kontaktu bezpośredniego. Zgodnie z przepisami liturgicznymi może on być sprawowany poza Mszą św., w obecności najbliższej rodziny. Zgodnie z tradycją Kościoła chrzest katechumenów może mieć miejsce również w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Organizacja Triduum Sacrum

W związku z ograniczeniem zgromadzeń religijnych do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę, należy przypomnieć wiernym, że uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota) nie jest nakazane, a zatem nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się z zaciągnięciem grzechu. Dlatego zachęcam wszystkich wiernych naszej Archidiecezji do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła w celebracji Świętego Triduum za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu, w tym serwisu internetowego Archidiecezji ArchiBial.pl i kanału YouTube ArchiBial Media.

1. Wielki Czwartek:
a) Msza św. Krzyżma odbędzie się bez udziału kapłanów. Święte oleje do przekazania wszystkim parafiom będzie można odebrać w późniejszym czasie. Do tego czasu korzystamy nadal z Olejów pobłogosławionych przed rokiem. W przypadku ich braku, nowo pobłogosławione Oleje można będzie odebrać przy katedrze (sala n. 12) w Wielki Piątek w godz. 10.00-12.00. Odnowienie przyrzeczeń kapłańskich odbędzie się w późniejszym terminie.
b) We Mszy św. Wieczerzy Pańskiej opuszcza się obrzęd umywania nóg i procesję do ołtarza wystawienia. Najświętszy Sakrament ma być przechowywany w tabernakulum. W tym roku nie organizuje się ołtarza wystawienia, tzw. ciemnicy.

2. Wielki Piątek:
a) Liturgia Wielkiego Piątku we wszystkich parafiach powinna rozpocząć się o godz. 15.00. Obecni na liturgii adorują Krzyż przez przyklęknięcie. Do wezwań Modlitwy Powszechnej należy dołączyć specjalną intencję za chorych, zmarłych, znajdujących się w sytuacji zagubienia (por. Missale Romanum, s. 314, n. 13). (Załączniki nr 2 i 3).
b) Na zakończenie Liturgii Męki Pańskiej, Najświętszy Sakrament przenosi się do Grobu Pańskiego i wystawia do indywidualnej adoracji. Rozpoczyna się Nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego.

3. Wielka Sobota:
a) Zachęca się do korzystania z możliwości indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim.
b) Nie organizuje się tradycyjnego święcenia pokarmów. Pobłogosławienia pokarmów dokonują wierni w domach przed śniadaniem wielkanocnym, zgodnie z księgą Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, t. 2, Katowice 2001, nn. 1347-1350; (Załącznik nr 4). Tekst tego obrzędu należy podać na stronie internetowej parafii, ewentualnie powielić i wyłożyć w kościele; będzie on zamieszczony również na stronie internetowej Archidiecezji.
c) Jeśli zaistnieje konieczność poświęcenia wody na prośbę wiernych, czynimy to indywidualnie. Nie święcimy wody w celu pozostawienia jej w dużym pojemniku w kościele lub przed kościołem.
4. Niedziela Zmartwychwstania:
a) W celebracji Wigilii Paschalnej, przy Liturgii światła należy pominąć rozpalanie ogniska oraz zapalanie świec wiernych. W praktyce, liturgię rozpoczynamy w prezbiterium, gdzie po zapaleniu paschału przechodzi się bezpośrednio do Orędzia Wielkanocnego (Exsultet). Potem następuje Liturgia Słowa. W czasie Liturgii chrzcielnej należy opuścić Litanię do Wszystkich Świętych i Błogosławieństwo wody chrzcielnej a tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne (por. Missale Romanum, s. 371, n. 55). Pomija się pokropienia wiernych wodą święconą. Odmawia się modlitwę powszechną. Potem następuje Liturgia Eucharystyczna.
b) W Wigilię Paschalną i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie święci się wody i w związku z tym nie używa się pokropień. Nie ma też procesji rezurekcyjnej.

Pozostałe zarządzenia
1. Zostaje odwołany Dzień Młodzieży zaplanowany na sobotę 4 kwietnia br.
2. Zostaje odwołany Zjazd Paschalny w sobotę 18 kwietnia br.
3. Informacje w sprawie udzielania sakramentu bierzmowania i Pierwszych Komunii św. w parafiach zostaną podane po Świętach Wielkanocnych.
4. Urzędy archidiecezjalne, w tym kurialne będą zamknięte do odwołania. Sprawy pilne będą załatwiane drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem poczty.

Powyższe zarządzenie należy umieścić w gablotach, na stronach internetowych i w parafialnych portalach społecznościowych.

Drodzy Kapłani,
Wyrażam Wam moją ogromną wdzięczność za posługę w trudnych okolicznościach epidemii, a wszystkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Ufam, że to nieznane nam doświadczenie wiary, zaowocuje jeszcze większym pragnieniem spotkania z Jezusem Chrystusem oraz ożywieniem naszej wiary.
Proszę też o modlitwę w intencji chorych oraz tych, którzy na różne sposoby walczą z epidemią koronawirusa. Zmarłych niech Pan przyjmie do swojej chwały.

Wszystkich otaczam modlitwą i z serca Wam błogosławię.

Abp Tadeusz Wojda SAC METROPOLITA BIAŁOSTOCKI

ŻAL DOSKONAŁY W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

Częścią Tradycji Kościoła katolickiego jest przekonanie, że „żal doskonały”, czyli taki, który przeżywamy ze względu na miłość do Boga, połączony z pragnieniem spowiedzi, gdy tylko będzie to możliwe. Skutkuje on odpuszczeniem grzechów ciężkich.
Katechizm Kościoła Katolickiego naucza: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości» (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (nr 1452).

JAK WZBUDZIĆ AKT ŻALU DOSKONAŁEGO?
W sytuacji, gdy nie ma możliwości wyznania grzechów przed kapłanem, należy:
1) wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia sakramentu pokuty (z postanowieniem przystąpienia do niego przy najbliższej okazji);
2) zrobić rachunek sumienia i w odniesieniu do wykrytych grzechów postanowić nie popełniać ich w przyszłości (jak w ramach przygotowania do spowiedzi sakramentalnej);
3) wzbudzić w sobie żal za popełnione grzechy ze względu na miłość do Boga – tak uczciwie, jak tylko potrafimy; można wypowiedzieć formułę: „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu” albo przeczytać np. Psalm 51(50);
4) przyjąć sobie jakiś czyn pokutny w ramach pokuty za grzechy;
5) przyjąć Komunię św. (sakramentalnie lub duchowo).

JAK PRZYJMOWAĆ KOMUNIĘ DUCHOWĄ?

Sobór Trydencki (1551) naucza: „Odnośnie do korzystania z tego świętego sakramentu ojcowie nasi słusznie i mądrze rozróżnili trzy sposoby jego przyjmowania. Uczyli, że: jedni przyjmują go tylko sakramentalnie, jak grzesznicy; inni tylko duchowo, mianowicie ci, którzy w pragnieniu spożywając ów podawany niebiański chleb – żywą «wiarą, która działa przez miłość» – odczuwają jego owoc i pożytek; inni wreszcie przyjmują go zarówno sakramentalnie, jak i duchowo” (Sobór Trydencki, Dekret o Najświętszym Sakramencie Eucharystii, r. 8).

1. W czasie transmisji Mszy św.
Należy uczestniczyć w liturgii, słuchając i odpowiadając, biorąc udział w śpiewach. Trzeba odłożyć wtedy na bok wszystkie inne sprawy. W czasie udzielania Komunii św. trzeba wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia Jezusa Eucharystycznego i sakramentalnego zjednoczenia z Nim. Można wypowiedź słowa modlitwy, na przykład proponowanej poniżej, a także przedłużyć Komunię duchową na czas dziękczynienia po Mszy św., odmawiając inne modlitwy, zwłaszcza Akty uwielbienia czy Litanię do Serca Pana Jezusa.

2. Poza transmisją Mszy św.
W sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia Komunii św. poprzez spożycie Ciała/Krwi Pańskiej, można wzbudzić pragnienie przyjęcia Komunii i powiedzieć o nim Bogu w dowolnej formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem. Skutkuje to faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu. Poza transmisją Mszy św. warto zacząć od aktu pokuty, rozważenia czytań z dnia, a przed aktem Komunii duchowej odmówić modlitwę Pańską oraz „Panie, nie jestem godzien…”.

MODLITWA KOMUNII DUCHOWEJ WEDŁUG PAPIEŻA FRANCISZKA

Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł. Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie! Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci. Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję. Amen.

ODPUST ZUPEŁNY DLA DOTKNIĘTYCH KORONAWIRUSEM I POZOSTAŁYM WIERNYM

Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca
Świętego postanowiła o udzieleniu odpustu wiernym dotkniętym chorobą
CoVID-19, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, także w modlitwie, o nich się
troszczą. Odpust zupełny udzielany jest wiernym dotkniętym przez
koronawirusa, poddanym reżimowi kwarantanny w szpitalach lub we własnych
domach.

By otrzymać odpust należy odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu,
uczestniczyć we Mszy poprzez środki masowego przekazu lub po prostu
pomodlić się. „Powinno być to połączone z wolą spełnienia zwykłych
warunków odpustu, czyli przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej,
komunii świętej oraz odmówienia modlitwy według intencji Ojca Świętego,
kiedy to stanie się możliwe” – czytamy w dekrecie.

Penitencjaria Apostolska udziela pod tymi samymi warunkami odpustu
zupełnego tym wiernym, którzy będą modlić się w intencji ustania
epidemii i umocnienia tych, którzy cierpią z jej powodu oraz w intencji
zbawienia wiecznego zmarłych w wyniku zarażenia koronawirusem.

PROSIMY WAS O MODLITWĘ:

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości
do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz
na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu
regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły,
zbawienia i pocieszenia.
Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich
rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i
wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby,
ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i
Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.Maryjo, Uzdrowicielko
chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”
Kochani Parafianie, Drogie Siostry i Drodzy Bracia! Obecnie wszyscy mieszkańcy Polski przeżywają trudny i niepewny czas. W związku z zaistniałą sytuacją Pan Premier Mateusz Morawiecki wprowadził w naszej Ojczyźnie stan epidemii. Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do Zarządzenia organów państwowych władz kościelnych

Z dniem 25 marca 2020r. ograniczamy do odwołania sprawowanie Eucharystii i innych obrzędów religijnych z udziałem wiernych (w dni powszednie i niedziele) do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Pozostawiamy w tygodniu tylko Mszę św. o godz.18.00. Prosimy o uczestnictwo wyłącznie osoby zamawiające intencje mszalne.

Prosimy Was zatem o wyrozumiałość i zaufanie.

Prosimy o skorzystanie z dyspensy, której udzielił Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda, Metropolita Białostocki. Zachęcamy do korzystania z transmisji Mszy św. poprzez środki masowego przekazu i przyjmowania Komunii Świętej Duchowej (Pragnienia).

Transmisja on-line Mszy św. oraz nabożeństw, na żywo z naszego kościoła będzie dostępna na naszej stronie internetowej pod adresem:

http://www.swkrzysztofbialystok.pl/multimedia/

Oraz na naszym facebook-u, link do profilu:

https://www.facebook.com/parafiazawady/

Zachęcamy do lektury Pisma świętego oraz książek i czasopism katolickich.

Nabożeństwa Pasyjne dostępne on-line (Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale).

Kancelaria parafialna : Kontakt telefoniczny 515 022 093 również e-mail redakcja@swkrzysztofbialystok.pl

W duchu Misji Kościoła i za Papieżem Franciszkiem który mówił, że „Kościół to szpital polowy dla ludzi zgnębionych i utrudzonych” dlatego jesteśmy gotowi do służby osobom starszym, chorym i umierającym udzielając Sakramentu Chorych i zanosząc Viatyk bez ograniczeń czasowych.

Służymy posługą w konfesjonale w tygodniu w godzinach 8.00 – 9.00 i 17.00 – 18.00 i od 18.30 – 19.00, a w niedziele 9.00 – 9.30; 13.00 – 13.30; 17.00 – 17.30

Kościół pozostaje otwarty codziennie w godzinach od 8.00 do 19.00 wyłącznie na prywatną adorację i osobiste spotkanie z Bogiem.

Prosimy o pokój serca, solidarność i wzajemną pomoc.

Kochani! Modlimy się za Was, oddajemy Bogu i opiece Matki Bożej, św. Krzysztofa, św. Jana Pawła II, św. Charbela i bł. ks. Michał Sopoćki. Bardzo prosimy abyście pozostali w tych dniach w domach trwając w duchowej łączności z nami o godz. 20.30 na modlitwie różańcowej.

Bóg zapłać Damianowi Niemyjskiemu i Mateuszowi Tymińskiemu za zaangażowanie i przygotowanie transmisji Mszy świętych oraz nabożeństw z naszego kościoła.

Uroczystość Zwiastowania Pańkiego -25 marca. Dzień Świętości Życia.

Msza święta za chorych i oddalenie epidemii – 23 marca (poniedziałek), o godz. 18.00

Dziękuję za ofiary złożone na konto naszej parafii.

Intencja Mszy św. 27.03 na godz. 8.00 zostanie odprawiona o godz. 18.00, a intencje przyjęte na 28.03 na godz. 8.00 i 10.00 będą odprawione o godz. 18.00

Informuję, że kościół nasz objęty jest monitoringiem

Ks. Proboszcz wraz z ks. Adamem

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 25.12.2017r.

24. Grudzień, 2017Bez kategorii, OgłoszeniaMożliwość komentowania UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 25.12.2017r. została wyłączona

1/ Msze św. dziś godz. 8.00, 10.00, 11.30.

2/ Jutro drugi dzień Uroczystości – św. Szczepana Męczennika. Msze św. o godz. 8.00, 10.00 i 11.30. Taca na KUL.

3/ Św. Jana, Apostoła – 27 grudnia. Tradycyjnie kościół tym dniu poświęca wino i podaje wiernym do spożycia wypowiadając słowa: „Pij miłość świętego Jana”.

4/ Nabożeństwo dziękczynne za łaski minionego roku w niedzielę 31 grudnia 2017r. o godzinie 10.00. Zapraszam.

5/ Ofiarodawcom dziękuję za „Dar serca” przekazany na potrzeby naszej parafii w postaci 1% podatku. Bóg zapłać.

6/ Bóg zapłać księdzu Rafałowi oraz młodzieży ministranckiej i oazowej za przygotowanie żłóbka, panu Robertowi za przywiezienie choinek. KŻR pw. św. Małgorzaty za ofiarę 150 zł. na dekoracje.

7/ Parafialny Bal Karnawałowy planowany jest 20 stycznia 2018 roku w Restauracji Dom Gościnny „Lech” z zespołem „Cymes Kapela”. Koszt 135zł / osobę. Zapisy Mariusz Pasiuk i Robert Sołowiej. Numery telefonów na tablicy ogłoszeń. Zapraszamy.

 

Drodzy Parafianie, Szanowni Goście,

Święta Bożego Narodzenia wzywają nas do pokornego uwielbienia Trójcy Przenajświętszej za dar wcielenia i zbawienia, którą przynosi Nowonarodzony Jezus.

Trwając w tej atmosferze, proszę przyjąć serdeczne życzenia błogosławionych Świąt, przeżywanych w radości z obecności Jezusa wśród Was. Niech Jego miłość, moc i głęboki pokójnapełnią Wasze serca. Niech każdy dzień naznaczony będzie błogosławieństwem Pana.

                                                                                         Z zapewnieniem duchowej łączności

                                                                                                                               Duszpasterze

 

KOLĘDA 2017 rok

6. Styczeń, 2017Bez kategoriiMożliwość komentowania KOLĘDA 2017 rok została wyłączona

KOLĘDA 2017 rok   od godz. 16.30

9 stycznia (poniedziałek)

ul. Zawady /numery parzyste/ – z obu stron

10 stycznia (wtorek)

ul. Zawady /numery nieparzyste/ – z obu stron

ul. Zawady od p. Grzegorek do p. Szarkowskich

11 stycznia (środa)

ul. Sapiehy – z obu stron, ul Kryształowa, ul. Wspaniała

ul. Liliowa

12 stycznia (czwartek)

ul. Orląt Lwowskich, ul. Zamoyskiego, ul. Chłodna,

ul. Kiemliczów (początek ok. godz. 18.00)

13 stycznia (piątek)

ul. Dolna – z obu stron

14 stycznia (sobota ) od godz. 10.00

Sielachowskie

16 stycznia (poniedziałek) godz. 16.30

ul. Chmielowa, ul. Polna, ul. Szyszkowa (początek ok. godz. 18.00)

5. Wrzesień, 2016Bez kategorii, Z życia parafiiMożliwość komentowania została wyłączona

DSC_0001IMG_20160903_140953 IMG_20160903_151747 IMG_20160903_141001 IMG_20160903_140943 IMG_20160903_100946 IMG_20160903_082710 IMG_20160903_092535 IMG_20160903_100927 IMG_20160903_100937 IMG_20160903_100941 IMG_20160903_082305 IMG_20160903_082031

DEKRET ARCYBISKUPA METROPOLITY BIAŁOSTOCKIEGO

5. Grudzień, 2015Bez kategorii, OgłoszeniaMożliwość komentowania DEKRET ARCYBISKUPA METROPOLITY BIAŁOSTOCKIEGO została wyłączona

Dekret

Arcybiskupa Metropolity Białostockiego

w związku z ogłoszeniem Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia

       Bullą „Misericordiae vultus” z dnia 11 kwietnia 2015 roku Ojciec Święty Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Rozpocznie się on 8 grudnia 2015 roku, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP a zakończy w uroczystość liturgiczną Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, 20 listopada 2016 roku. W związku z Jubileuszem w III Niedzielę Adwentu 13 grudnia 2015 roku zostaną otwarte Drzwi Święte w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie, które staną się Bramą Miłosierdzia, gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję. Ta sama Brama Miłosierdzia zostanie otwarta na cały rok we wszystkich kościołach katedralnych, sanktuariach innych kościołach o szczególnym znaczeniu, wyznaczonych przez biskupów diecezjalnych.

 1. W Archidiecezji Białostockiej Drzwi Miłosierdzia zostaną otwarte w następujących świątyniach:

 

 • kościół katedralny pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku
 • kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Białymstoku
 • kościół pw. Ofiarowania NMP w Różanymstoku
 • kościół pw. Narodzenia NMP w Krypnie
 • kościół pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce
 • kościół pw. Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie

 

 1. Zgodnie z wolą Ojca Świętego Franciszka (List Ojca Świętego w sprawie ustanowienia odpustu w związku z Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia z 1 września 2015 r.) w czasie Jubileuszu odpust jubileuszowy mogą uzyskać wierni, którzy w duchu prawdziwego nawrócenia, wypełniając zwyczajne warunki związane z uzyskaniem odpustu, czyli przystąpią do sakramentu pokuty, przyjmą Komunię świętą w czasie Mszy św. lub poza nią oraz pobożne odmówią Wyznanie Wiary i pomodlą się w intencjach Ojca Świętego:
 2. Osoby, które odbędą krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w każdej Katedrze i w kościołach wyznaczonych, tak jak również do którejś z czterech Bazylik Papieskich w Rzymie (św. Piotra, św. Jana na Lateranie, Matki Bożej Większej i św. Pawła za Murami). Pielgrzymowanie winno być połączone z osobistą refleksją nad Bożym miłosierdziem.
 3. Ponadto osoby, które z różnych powodów nie mogą udać się do Świętych Drzwi, przede wszystkim chorzy, starsi wiekiem i samotni, mogą uzyskać odpust jubileuszowy, przeżywając z wiarą i nadzieją doświadczenie choroby i samotności poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestnictwo we Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, także za pośrednictwem środków społecznego przekazu
 4. Więźniowie mogą uzyskać odpust jubileuszowy w kaplicach więziennych. Ilekroć przekraczać będą oni drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, ten gest oznaczać będzie dla nich przejście przez Drzwi Święte.
 5. Wszyscy wierni mogą uzyskać odpust jubileuszowy za każdym razem, kiedy wypełnią jeden lub kilka uczynków miłosierdzia co do ciała lub duszy. Wiąże się z tym obowiązek zaangażowania w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego przebaczenia.
 6. Jubileuszowy odpust można będzie uzyskać również dla zmarłych, „aby miłosierne oblicze Ojca uwolniło ich od wszelkich pozostałości winy”.

 

III.    W Roku Jubileuszowym Ojciec Święty Franciszek, mimo wszelkich przeciwnych rozporządzeń, udzielił wszystkim kapłanom upoważnienia do rozgrzeszania z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, a żałują z całego serca i proszą o przebaczenie. Kapłani mają przygotować się do tego wielkiego zadania, aby pomogli zrozumieć popełniony grzech oraz pokazali drogę prawdziwego nawrócenia.

       Na czas przeżywania Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia wszystkim wiernym Archidiecezji Białostockiej udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

                                                                                                                     Abp Edward Ozorowski

                                                                                                                METROPOLITA BIAŁOSTOCKI

 

Ks. Andrzej Kakareko

KANCLERZ KURII

 Białystok, dnia 19 listopada 2015 roku

Nr 907/15/A

 

 

26. Grudzień, 2014Bez kategoriiMożliwość komentowania została wyłączonaKoronka na ulicach świata

1. Listopad, 2014Bez kategoriiMożliwość komentowania Koronka na ulicach świata została wyłączona

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Piesza Pielgrzymka do Krypna

Piesza Pielgrzymka do Krypna

31. Październik, 2014Bez kategorii, Z życia parafiiMożliwość komentowania Piesza Pielgrzymka do Krypna została wyłączona

DSC_0232.res
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

WYCIECZKA DO KRAKOWA I NIE TYLKO

WYCIECZKA DO KRAKOWA I NIE TYLKO

21. Czerwiec, 2014Bez kategoriiMożliwość komentowania WYCIECZKA DO KRAKOWA I NIE TYLKO została wyłączona

W dniach 6-8 czerwca 2014r. odbyła się parafaialna wycieczka do Krakowa, Zakopanego i Częstochowy. Uczestnicy wraz z księdzem proboszczem doznawali nie tylko uniesień duchowych w miejscach świętych i ważnych dla każdego Polaka takich jak Jasna Góra, Katedra Wawelska, Łagiewniki czy zakopiańskie Krzeptówki, ale też doznań estetycznych w obcowaniu z naszymi pięknymi górami. Kto był- ten się cieszy , a kto nie był – niech żałuje i wybierze się na kolejne wyjazdy organizowane przez księdza proboszcza.

SONY DSC SONY DSC

Ostanie galerie
Archiwa